Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Základné zásady a náš záväzok chrániť osobné údaje

Vo spoločnosti Danone sa zaväzujeme chrániť Vaše osobné údaje v čo najväčšej možnej miere. Naším cieľom je chrániť všetky osobné údaje, ktoré máme, zodpovedne spravovať Vaše osobné údaje a byť transparentní v našich postupoch. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme sa zaviazali dodržiavať tieto základné zásady:

 • nie ste povinní poskytnúť nám žiadne nami požadované osobné údaje. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nami požadované osobné údaje, možno Vám nebudeme môcť poskytnúť určité služby;
 • Vaše údaje zhromažďujeme a spracúvame len na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na konkrétne účely, ktoré sme Vám poskytli a/alebo s ktorými ste súhlasili;
 • snažíme sa zhromažďovať, spracovávať a používať čo najmenej osobných údajov;
 • ak zhromažďujeme Vaše osobné údaje, snažíme sa ich udržiavať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie;
 • ak nami zhromaždené osobné údaje už nie sú potrebné na žiadny účel a nie sme povinní ich uchovávať podľa platných právnych predpisov, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich vymazali, zničili alebo trvalo anonymizovali;
 • Vaše osobné údaje sa nebudú zdieľať, predávať, prenajímať ani zverejňovať inak, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V závislosti od nášho vzťahu budeme Vaše osobné údaje zhromažďovať a používať rôznymi spôsobmi. Kliknutím na nižšie uvedené odkazy sa dozviete, aké informácie o Vás zhromažďujeme a ako tieto osobné údaje používame:

 1. návštevníci našich webových stránok a používatelia našich aplikácií a služieb;
 2. zákazníci a potenciálni zákazníci v súvislosti s nákupmi online;
 3. ľudia, ktorí nás kontaktujú s otázkami;
 4. účastníci alebo potenciálni účastníci podujatí súvisiacich so spoločností Danone;
 5. osoby, s ktorými prichádzame do kontaktu a ktoré nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií; nebo
 6. osoby, ktorých osobné údaje zhromažďujeme nepriamo.

Čo obsahuje toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje nasledujúce dôležité témy týkajúce sa vašich osobných údajov (pre viac informácií kliknite na odkazy):

 1. Kto sme?
 2. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako?
 3. Účel a právny základ zhromažďovania a používania osobných údajov
 4. Profilovanie a automatizované rozhodovanie
 5. Odkazy na iné webové stránky
 6. Sociálne médiá a iný obsah vytvorený používateľom
 7. Osobné údaje detí
 8. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami
 9. Medzinárodné zdieľanie osobných údajov
 10. Ako chránime osobné údaje
 11. Ako dlho uchovávame osobné údaje
 12. Vaša práva
 13. Ako nás môžete kontaktovať
 14. Zmeny v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov

1. Kto sme?

Spoločnost Danone s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31344275, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  50097/B, zodpovedá za ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Keď hovoríme „Danone“, „my“, „naše“ alebo „nás“, myslíme tým túto spoločnost Danone. V súlade s predpismi, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov, je spoločnost Danone „ Správcom údajov “.

Ak chcete získať viac informácií o spoločnosti Danone a jej aktivitách, navštivte tuto webovú stránku: https://danone.sk/ .

Správca dodržiava povinnosti vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „ GDPR “) a platných právnych predpisov implementujúcich GDPR v Slovenskej republike, najmä zákon č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako?

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa líšia v závislosti od nášho vzťahu s Vami, účelu zhromažďovania a služby, ktorú Vám poskytujeme. Podrobnejšie informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, nájdete v časti nižšie, ktorá najlepšie vystihuje náš vzťah s Vami.

Vaše osobné údaje môžeme získavať priamo od Vás.

Osobné údaje o sebe nám môžete poskytnúť návštevou našich webových stránok alebo aplikácií, vytvorením účtu u nás, objednaním služieb od nás, prihlásením sa na odber našich informačných bulletinov alebo komunikácie (vrátane marketingových správ) akýmkoľvek spôsobom (napr. SMS, telefonátom atď. ), účasťou v prieskume, výskumnej aktivite, hre, súťaži, ktorú organizujeme, zaslaním dotazu alebo žiadosti, kontaktovaním nás telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, vyplnením našich formulárov (online alebo offline), registráciou na podujatie, konferenciu alebo seminár (online alebo offline) alebo zverejnením alebo komentovaním na našich stránkach sociálnych médií (napr. Facebook alebo Instagram) alebo zapojením sa do našej inej komunikácie v digitálnych médiách.

Niektoré z týchto údajov sa zhromažďujú pomocou cookies a podobných sledovacích technológií – ďalšie podrobnosti nájdete v našom Vyhlásení o cookies

Vaše osobné údaje môžeme získať aj od tretích strán, ako sú: naši obchodní partneri vrátane marketingových agentúr, spoločností zaoberajúcich sa prieskumom trhu, spoločností, ktoré sa zúčastňujú na našich propagačných akciách; rodina, priatelia a iné osoby, ktoré nám poskytujú Vaše osobné údaje, pretože ste s tým súhlasili alebo si myslíte, že by ste mohli mať záujem o naše služby, alebo preto, že s Vami chcú zdieľať služby; a iné tretie strany, ako sú poskytovatelia/vlastníci médií, verejné webové stránky a webové stránky tretích strán, platformy sociálnych médií, reklamné platformy, naši dodávatelia alebo spoločnosti našej skupiny (v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov označované ako „ tretie strany “ alebo „ dodávatelia “). 

Návštevníci našich webových stránok a používatelia našich aplikácií a služieb

My alebo tretie strany v našom mene môžeme o Vás zhromažďovať a používať tieto informácie:

 1. osobné kontaktné údaje, ako je Vaše meno, pohlavie, e-mailová adresa, adresa bydliska a telefónne číslo (čísla);
 2. prihlasovacie údaje do účtu, ako je Vaše používateľské meno, e-mailové používateľské meno a fotografia;
 3. informácie o komunikácii medzi Vami a nami, ktoré môžu zahŕňať podrobnosti o našich rozhovoroch prostredníctvom chatu a kontaktných formulárov dostupných na našich webových stránkach a/alebo v aplikáciách;
 4. údaje o profile na sociálnej sieti alebo účte tretej strany, ak používate účet na sociálnej sieti alebo účet tretej strany na vytvorenie účtu a prihlásenie alebo ak nám ich poskytnete;
 5. ak na naše webové stránky a/alebo aplikácie nahráte obsah (napríklad osobnú referenciu alebo recenziu);
 6. informácie o zdravotnom stave, ak nám ich poskytnete – pozri časť „Osobitné kategórie osobných údajov“ nižšie;
 7. Vaša účasť v prieskume, hre, súťaži, propagácii alebo súťaži (vrátane samotného príspevku, ktorým môže byť fotografia, komentár alebo odpoveď na otázku);
 8. všetky informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii alebo ako člen akýchkoľvek klubov, komunít alebo programov, ktoré ponúkame;
 9. informácie o iných osobách, ako ste Vy, napríklad osobné informácie o Vašich rodinných príslušníkoch, ak nám takéto informácie poskytnete priamo;
 10. informácie o tom, ako používate naše správy a komunikáciu (napríklad e-maily, SMS, okamžité správy), vrátane toho, či sú Vám doručené, či ich otvárate, na aké odkazy v nich klikáte a či sa z nich odhlasujete, ak ich môžeme zhromažďovať;
 11. akékoľvek aktualizácie informácií, ktoré nám boli poskytnuté; a
 12. osobné údaje vytvorené a zaznamenané pri používaní našich webových stránok, aplikácií a/alebo služieb vrátane:
  1. technické informácie – patria sem adresa internetového protokolu (IP) použitá na pripojenie Vášho zariadenia k internetovej adrese, typ zariadenia, ktoré používate, adresa webovej stránky a krajina, z ktorej pristupujete k informáciám, súbory, ktoré požadujete, typ a verzia prehliadača, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma;
  2. informácie o Vašej návšteve a Vašom správaní na našom webovom sídle a/alebo v aplikáciách (napríklad stránky, na ktoré ste klikli) – môžu zahŕňať čas a trvanie návštevy určitých stránok, informácie o aktivite na webe (napríklad posúvanie, kliknutia a posúvania, informácie zdieľané s inými osobami vrátane informácií zdieľaných prostredníctvom e-mailu a sociálnych médií), metódy použité na opustenie webu, údaje o návštevnosti, údaje o polohe, webové protokoly a iné komunikačné údaje a informácie poskytnuté pri žiadosti o ďalšie služby alebo sťahovanie.

Zákazníci a potenciálni zákazníci v súvislosti s nákupmi online

My alebo tretie strany môžeme v našom mene zhromažďovať a používať určité informácie o Vás vrátane:

 1. osobné údaje návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich aplikácií a služieb, ako je uvedené vyššie;
 2. Váš vek;
 3. Vaše pohlavie;
 4. informácie o objednávke a preprave, ako je Vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne čísla;
 5. informácie o produktoch, ktoré ste si u nás zakúpili, a o produktoch, ktoré ste pridali do košíka;
 6. Vaše preferencie odberu e-mailov;
 7. informácie o tom, ako komunikujete s našimi e-mailami, ak ich môžeme zhromažďovať, vrátane toho, či sú Vám doručené, či ich otvoríte, na aké odkazy v nich kliknete a či sa z nich odhlásite;
 8. demografické informácie a záujmy, ako je Váš vek, pohlavie, produktové preferencie a životný štýl. Preferencie životného štýlu môžu zahŕňať Vaše preferencie pre určité produkty, ktoré ponúkame, a Vaše záujmy súvisiace s týmito produktmi. Môžeme tiež vyvodiť určité preferencie a záujmy o Vás na základe Vašich zvykov pri prehliadaní, histórie nákupov, Vašej spätnej väzby a odpovedí na prieskumy alebo prieskumy trhu a Vašich demografických údajov;
 9. informácie o iných osobách ako o Vás, napríklad osobné údaje o Vašich rodinných príslušníkoch, ak nám takéto informácie poskytnete priamo.

Ľudia, ktorí nás kontaktujú s otázkami

My alebo tretie strany môžeme v našom mene zhromažďovať a používať určité informácie o Vás vrátane:

 1. Vaše meno vrátane titulu;
 2. Vaša domáca adresa;
 3. Vaša e-mailová adresa;
 4. Vaše telefónne číslo;
 5. dátum Vášho narodenia;
 6. Vaše kontaktné preferencie;
 7. informácie poskytnuté v korešpondencii s nami (napríklad prostredníctvom našich liniek starostlivosti a/alebo liniek zákazníckeho servisu alebo sociálnych médií), ktoré môžu zahŕňať záznamy o hovoroch, ak nám priamo zavoláte – ak obsahujú informácie o Vašom zdraví, pozrite si časť „Osobitné kategórie osobných údajov“ nižšie;
 8. informácie o iných osobách ako o Vás, napríklad osobné údaje o Vašich rodinných príslušníkoch, ak nám takéto informácie poskytnete priamo;
 9. akékoľvek aktualizácie informácií, ktoré ste nám poskytli.

Účastníci alebo potenciálni účastníci podujatí súvisiacich so spoločností Danone

My alebo tretie strany v našom mene môžeme zhromažďovať a používať určité informácie o Vás, keď sa zúčastňujete na podujatiach (vrátane školení a e-learningu), vrátane týchto informácií:

 1. osobné kontaktné údaje, ako je Vaše meno, e-mailová adresa, adresa bydliska a telefónne číslo;
 2. údaje o Vašom zamestnaní (ak sa zúčastňujete v mene svojho zamestnávateľa);
 3. oblasť, v ktorej pracujete, Vašu odbornú kvalifikáciu a činnosť a profesijné údaje, ako sú podrobnosti o Vašom vzdelaní/profesijnej histórii;
 4. údaje, ktoré poskytnete v súvislosti so samotným podujatím (napríklad formuláre pre návštevníkov, dotazníky spätnej väzby, záznamy alebo rozhovory z podujatia a fotografie z podujatia a obsah, ktorý poskytnete na podujatí (napríklad ak položíte otázku), a údaje o Vašej ceste a ubytovaní);
 5. všetky informácie, ktoré nám poskytnete o stravovaní (ak je to vhodné).

Osoby, s ktorými prichádzame do kontaktu a ktoré nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií

Ak s Vami spoločnost Danone komunikuje ako s externou zainteresovanou stranou, ktorá nepatrí do vyššie uvedených kategórií, napríklad ak ste zástupcom jedného z našich klientov, zástupcom priemyselnej alebo porovnateľnej spoločnosti, vedcom, zdravotníckym pracovníkom, akademickým pracovníkom, zástupcom mimovládnej alebo spotrebiteľskej organizácie, politikom, tvorcom politiky, regulačným orgánom, investorom, nefinančnou ratingovou agentúrou, novinárom, zástupcom obchodného združenia atď, my alebo tretie strany môžeme v našom mene zhromažďovať a používať nasledujúce informácie o Vás:

 1. profesijné kontaktné údaje, ako je titul, meno, e-mailová adresa, domáca adresa, telefónne číslo, kontakty na sociálnych sieťach, jazyk komunikácie;
 2. údaje o Vašom zamestnaní (pracovná pozícia, organizácia, akákoľvek iná pozícia, ktorú môžete zastávať) a/alebo príslušnosť k politickej strane (len ak ste ju jasne uviedli);
 3. oblasť, v ktorej pracujete, Vašu odbornú kvalifikáciu a činnosť a profesijné údaje, ako je história Vášho vzdelania/profesijného zamestnania;
 4. akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete v priebehu našej interakcie s Vami.

Ak ste dodávateľom spoločnosti Danone alebo pre ňu konáte, toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na Vás nevzťahuje. Príslušné zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vám budú sprístupnené samostatne.

Osoby, ktorých osobné údaje zhromažďujeme nepriamo

Vaše osobné údaje môžeme získavať aj z iných zdrojov, keď:

 1. vyhľadávate naše produkty a služby a zdieľate obsah na stránkach sociálnych médií, webových stránkach alebo aplikáciách súvisiacich s našimi produkty alebo v reakcii na naše propagačné materiály na sociálnych médiách;
 2. Vaše osobné údaje získavame z iných verejných zdrojov (napríklad z komentárov na iných webových stránkach, ako sú naše), v ktorých sa uvádza spoločnost Danone alebo niektorá z jej značiek. Na účely našich cieľov môžeme zhromažďovať aj verejne dostupné informácie o Vás ako o verejnej osobe;
 3. Vaše osobné údaje nám poskytujú poskytovatelia médií a maloobchodníci, napríklad história Vašich nákupov a profil vernostnej karty; a
 4. Vaše osobné údaje nám poskytujú tretie strany (t.j. poskytovatelia médií, marketingových technológií alebo reklamných technologických riešení), ako sú Vaše demografické údaje (napr. vek, rodičovský stav), Vaša poloha, Vaše záujmy a Váš nákupný zámer. Niektoré z týchto informácií mohli byť zhromaždené pomocou cookies a iných podobných technológií sledovania.

Osobitné kategórie osobných údajov

Spoločnost Danone sa v zásade nesnaží spracúvať osobitné kategórie osobných údajov, t.j. citlivé údaje, ktoré sa Vás týkajú. Niektoré z osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete, však môžu byť osobitnými kategóriami osobných údajov, ktoré sa často týkajú zdravia a pohody. 

Tento typ údajov budeme spracovávať len na účely, na ktoré ste nám dali výslovný súhlas, alebo za iných okolností povolených zákonom (napríklad na obhajobu právnych nárokov).

3. Účel a právny základ zhromažďovania a používania osobných údajov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené účely, na ktoré zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje, a právne základy ich použitia. Ďalšie informácie o našich právnych základoch sú uvedené pod tabuľkou. Upozorňujeme, že nie všetky nižšie uvedené spôsoby použitia sa vzťahujú na každého jednotlivca:

Náš účel (naše účely) spracovania Vašich osobných údajov Náš právny základ

Správa našich vzťahov s vami

 • Umožniť Vám prístup, používanie a zadávanie objednávok prostredníctvom našich aplikácií a webových stránok
 • Uľahčenie doručovania balíkov pre Vás
 • Prijímať a odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našich produktov a služieb a nášho podnikania, a to aj prostredníctvom našich webových stránok a aplikácií
 • Pozvať Vás na stretnutia, kongresy alebo iné podujatia, na ktoré ste sa zaregistrovali alebo o ktoré ste prejavili záujem, a spravovať Vašu účasť na týchto podujatiach
 • Požiadať Vás o zanechanie recenzie, poskytnutie spätnej väzby, vyplnenie zákazníckeho prieskumu alebo účasť na prieskume trhu
 • Poskytovať a prispôsobovať vám naše produkty, služby a ponuky
 • Zasielať Vám oznámenia o službách: napríklad informácie o Vašej objednávke, informácie týkajúce sa služby alebo klubu, o ktoré ste nás požiadali, informácie o dostupnosti produktu, ktorý ste si chceli kúpiť a požiadali ste nás, aby sme Vás o tom informovali, alebo informácie o zmenách našich zmluvných podmienok alebo tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
 • Ak ste sa zúčastnili niektorej z našich propagačných akcií, žrebovaní, hier, súťaží alebo konkurzov, aby sme ich mohli spravovať v súlade s ich podmienkami
 • Spracovanie Vašich platieb
 • Sledovanie našich interakcií s Vami
 • Overenie Vašich prihlasovacích údajov, overenie Vašej totožnosti a vytvorenie a správa Vašich účtov v spoločnosti Danone
 • Zmluvná nevyhnutnosť
 • Oprávnené záujmy
 • Dodržiavanie zákonných povinností

Marketing našich služieb

 • Zasielať Vám aktualizácie, novinky, propagačné, marketingové a iné komunikačné materiály akýmikoľvek prostriedkami (napríklad telefonicky, poštou, e-mailom, prostredníctvom sociálnych médií a aplikácií na okamžité zasielanie správ) s Vaším súhlasom, ak to vyžadujú platné právne predpisy, pokiaľ ste nám nepovedali, že si neželáte, aby sme Vám ich zasielali
 • Odporúčať príslušné produkty a služby, a to aj na základe Vašich zdravotných údajov, ak sme na to získali Váš výslovný súhlas
 • Vytvárať profily (napríklad skupiny, ktoré môžu mať spoločné charakteristiky) na základe Vašich záujmov, preferencií a ďalších informácií (alebo ich kombinácie), aby sme pochopili, ktoré produkty a služby Vás oslovia
 • Zobrazovať Vám prispôsobený obsah alebo reklamu, a to buď priamo, alebo prostredníctvom webových stránok a aplikácií tretích strán, ako aj prostredníctvom tradičných kampaní a kampaní v sociálnych médiách
 • Vytváranie kategórií (segmentov) ľudí, ktorí majú podobné záujmy a preferencie ako Vy, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah alebo reklamu priamo alebo prostredníctvom webových stránok a aplikácií tretích strán, ako aj prostredníctvom tradičných kampaní a kampaní v sociálnych médiách
 • Vytváranie komunít značky
 • Zobrazenie posudkov alebo recenzií, ktoré ste zanechali na našich webových stránkach, aplikáciách a službách, aby si ich mohli pozrieť aj ostatní návštevníci
 • Určenie účinnosti našej komunikácie, propagačných kampaní a reklamy vrátane analýzy informácií získaných pomocou externých zdrojov
 • Aby sme pochopili Vašu aktivitu v sociálnych médiách, kde spomínate niektorú z našich značiek
 • Oprávnené záujmy
 • Súhlas (ak ste ho udelili)

Riadenie a zlepšovanie našich procesov a obchodných operácií

 • Poskytovanie, zlepšovanie, údržba, zabezpečenie a technická podpora našich webových stránok a aplikácií
 • Aby sme Vás rozpoznali, keď sa vrátite na naše webové stránky a aplikácie, aby sme uložili informácie o Vašich preferenciách a aby sme mohli prispôsobiť naše webové stránky a aplikácie Vašim individuálnym záujmom
 • Vyhodnocovať Vašu návštevu našich webových stránok a aplikácií a Vaše využívanie našich služieb a pripravovať správy na zostavovanie štatistík, aby sme pochopili, aký typ ľudí používa naše webové stránky, aplikácie a služby, ako používajú naše webové stránky, aplikácie a služby a ako naše webové stránky, aplikácie a služby urobiť intuitívnejšími
 • Spravovať, rozvíjať a zlepšovať naše produkty, služby a komunikáciu
 • Spravovať našu sieť a systémy informačnej bezpečnosti
 • Na účely prevencie podvodov
 • Na účely školenia a zabezpečenia kvality
 • Oprávnené záujmy
 • Súhlas (ak ste ho udelili)

Ostatné účely

 • Dodržiavať platné zákony a predpisy
 • Reagovať na žiadosti príslušných orgánov verejnej správy
 • Overenie Vašej totožnosti na bezpečnostné účely a v prípadoch, keď to od nás vyžaduje zákonná povinnosť
 • Dodržiavanie našich povinností v oblasti transparentnosti, boja proti korupcii a úplatkárstvu
 • Na účely evidencie a riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zaistenie Vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných prostredníctvom kamerového systému (CCTV)
 • Na určenie výkonu alebo obhajoby našich zákonných práv
 • Vyšetrovať a prijímať opatrenia proti nezákonnému alebo škodlivému správaniu používateľov
 • Na ochranu spoločnosti Danone, Vašich životných záujmov alebo záujmov inej osoby
 • Podporovať zapojenie komunity do ekosystému zainteresovaných strán s cieľom vyvinúť riešenia založené na spolupráci
 • Poskytovať naše odborné znalosti na účely informovanejšieho rozhodovania v prostredí spolupráce a transparentnosti s rozhodovacími orgánmi a inými príslušnými zainteresovanými stranami
 • Oprávnené záujmy
 • Dodržiavanie zákonných povinností

Ak zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje na nový účel, budeme Vás o tom informovať pred alebo v čase zhromažďovania (a v prípade potreby Vás požiadame o súhlas), pokiaľ sa odôvodnene nedomnievame, že tento účel je zlučiteľný s pôvodným účelom, ako je uvedené vyššie.

Právny základ

Právne základy pre používanie Vašich osobných údajov, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, sú tieto:

 1. Zmluvná nevyhnutnosť:  použitie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s Vami alebo na podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy s Vami.
 2. Dodržiavanie zákonných povinností:  používanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na dodržiavanie našich zákonných povinností.
 3. Oprávnené záujmy:  používanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy iných osôb. Medzi naše oprávnené záujmy môžu patriť tieto skutočnosti:
   
  1. vedení, růst a rozvoj naší společnosti;
  2. provoz a zajištění bezpečnosti našich webových stránek a aplikací;
  3. zajištění bezpečného pracovního prostředí pro naše zaměstnance a návštěvníky;
  4. marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;
  5. poskytování služeb našim zákazníkům;
  6. zadávání, sledování a zajištění plnění objednávek u našich dodavatelů;
  7. investování do nových produktů a jejich zavádění ve prospěch komunit, v nichž působíme;
  8. pro interní administrativní účely skupiny; a
  9. vytvárať profily (napríklad skupiny, ktoré môžu mať spoločné charakteristiky) a priamo Vám poskytovať personalizované správy a tipy na produkty, ako aj prostredníctvom tradičných a sociálnych mediálnych kampaní na základe Vašich záujmov a preferencií. Viac informácií o tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a ako sa môžete odhlásiť, je vysvetlené nižšie v časti „Profilovanie a automatizované rozhodovanie“ tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


  Vždy, keď zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje na právnom základe oprávnených záujmov, dbáme na to, aby to neprevážilo nad Vašimi právami ako jednotlivca.

 4. Souhlas: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Pokud jste souhlas udělili, ale později si to rozmyslíte, můžete jej odvolat tak, že nás kontaktujete, a my přestaneme Vaše osobní údaje takto zpracovávat. Pokud však svůj souhlas odvoláte, může to mít dopad na naši schopnost poskytovat Vám naše produkty a související služby.

4. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Môžeme analyzovať informácie o Vás, aby sme vytvorili profily (napríklad zoskupením ľudí, ktorí majú podľa nášho názoru rovnaké vlastnosti). Tieto profily používame na prispôsobenie našich webových stránok, aplikácií produktov alebo služieb, ako aj našej komunikácie s Vami (napríklad zasielaním/zobrazovaním obsahu, ktorý môže byť pre Vás relevantný a užitočný, v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a súkromie v elektronickej podobe). Tieto poznatky môžeme použiť aj na zobrazovanie relevantnej reklamy na našich webových stránkach alebo aplikáciách alebo prostredníctvom webových stránok tretích strán.  

Ak tak urobíme, budeme Vás o tom samozrejme informovať a dáme Vám možnosť vzniesť námietku proti týmto postupom vopred. Váš súhlas získame aj v prípadoch, keď nám to ukladá zákon, napríklad ak sa informácie o Vás zhromažďujú prostredníctvom určitých typov cookies, ktoré používame – ďalšie podrobnosti o používaní cookies nájdete v našom Vyhlásení o cookies. Môžete nás tiež kontaktovať, ak chcete získať ďalšie informácie o tomto type spracovania.

Pre niektoré služby a produkty môžeme Vaše osobné údaje spracúvať automaticky. V podstate to znamená, že rozhodnutia sa prijímajú automaticky bez zásahu človeka. Nebudeme prijímať rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom rozhodovaní v rozsahu, ktorý má právne účinky alebo významný vplyv na Vás, bez toho, aby sme Vás o tom vopred informovali a poskytli Vám jasné informácie o každom takomto automatizovanom rozhodovaní vrátane nášho zákonného základu na jeho prijatie a možnosti ľudského zásahu na preskúmanie rozhodnutia.

5. Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky a aplikácie môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky, zásuvné moduly alebo aplikácie tretích strán, ktoré neprevádzkujeme. Tieto hypertextové odkazy slúžia len na Vaše referencie a pohodlie a neznamenajú žiadne schválenie činností týchto webových stránok tretích strán ani žiadne spojenie s ich prevádzkovateľmi.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo získavame zo zdrojov tretích strán, nad ktorými vystupujeme ako správca údajov, a nemôžeme byť zodpovední za osobné údaje o Vás, ktoré zhromažďujú a uchovávajú tretie strany. Webové stránky tretích strán majú svoje vlastné podmienky a zásady ochrany osobných údajov a mali by ste si ich pozorne prečítať predtým, ako im poskytnete akékoľvek osobné údaje.

Nepodporujeme ani nenesieme žiadnu inú zodpovednosť za obsah týchto webových stránok tretích strán ani za ich podmienky a zásady.

6. Sociálne médiá a iný obsah vytvorený používateľom

Niektoré naše webové stránky a aplikácie umožňujú používateľom odosielať vlastný obsah. Majte na pamäti, že akýkoľvek obsah zverejnený na stránkach našich produktov/služieb na platformách sociálnych médií môže byť zobrazený verejnosťou a opätovne zverejnený, a preto by ste mali byť opatrní pri poskytovaní určitých osobných údajov, ako sú napríklad finančné údaje alebo údaje o adrese. Nenesieme zodpovednosť za konanie iných osôb, ak zverejníte osobné údaje na niektorej zo stránok našich produktov/značiek na platformách sociálnych médií. Vyhradzujeme si právo odstrániť obsah vytvorený používateľom, ktorý nie je v súlade s podmienkami.

7. Osobné údaje detí

Väčšina našich webových stránok je navrhnutá a určená pre dospelých. Ak sú niektoré z našich webových stránok určené pre mladších návštevníkov, uvedomujeme si, že je dôležité prijať osobitné opatrenia na ochranu súkromia a bezpečnosti detí.

Ak sú naše webové stránky niekedy určené mladším návštevníkom, budeme v každom prípade rešpektovať naše externé záväzky týkajúce sa zodpovedného marketingu a zabezpečíme, aby bol pred zhromažďovaním osobných údajov platne získaný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov v rozsahu vyžadovanom platnými zákonmi (vek, od ktorého sa to vyžaduje, sa v jednotlivých krajinách líši).

Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje dieťaťa bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, ak sme takýto súhlas mali získať, čo najskôr tieto osobné údaje vymažeme.

8. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Keď zdieľame Vaše osobné údaje s pridruženými spoločnosťami a inými organizáciami, dbáme na to, aby sme tak robili len s organizáciami, ktoré chránia Vaše osobné údaje a dodržiavajú platné zákony o ochrane údajov rovnakým alebo podobným spôsobom ako my.

Vaše osobné údaje nebudú nikdy predané ani prenajaté.

Vaše osobné údaje však môžeme zdieľať alebo zverejňovať spôsobom opísaným v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje budú zdieľané s nasledujúcimi tretími stranami na opísané účely:

 1. Ostatné spoločnosti/subjekty spoločnosti Danone: Ak je to v našom oprávnenom záujme na interné administratívne účely (napríklad zabezpečenie konzistentného a koherentného poskytovania produktov našim zákazníkom, firemná stratégia, fúzie a akvizície, dodržiavanie predpisov, audit a monitorovanie, výskum a vývoj a zabezpečenie kvality).
 2. Poskytovatelia služieb tretích strán a subdodávatelia:  Vrátane tých, ktorí:
   
  1. pomáhajú nám plniť Vaše požiadavky, reagovať na Vaše otázky, plniť Vaše objednávky, poskytovať kupóny, poskytovať Vám vzorky, umožniť Vám účasť v lotériách, ako sú poskytovatelia logistiky, sponzori a poskytovatelia zákazníckej podpory;
  2. vykonávať základné služby v oblasti informačných technológií a iné služby súvisiace s podnikaním, ako sú poskytovatelia vývoja webových stránok/aplikácií, poskytovatelia cloudového hostingu, poskytovatelia služieb riadenia a hodnotenia, dátoví analytici, spracovatelia platieb, poskytovatelia verejných služieb, poisťovne;
  3. pomáhať pri organizácii našich podujatí, marketingových, reklamných a propagačných aktivít;
  4. poskytovať analytické a optimalizačné služby súvisiace s našimi webovými stránkami a aplikáciami;
  5. poskytovať poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti a výživy, poskytovať služby domácej starostlivosti, poskytovať výživové odporúčania a potraviny pre špeciálne diéty podľa odporúčania, riešiť a reagovať na požadovaný problém uvedený v komunikácii s infolinkou;
  6. služby v subsektore distribúcie liekov, t.j. lekárne;
  7. poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu ako cestovné kancelárie, ubytovacie zariadenia a vykonávanie cestovných a súvisiacich dopravných a ubytovacích služieb pre zákazníkov.
    
 3. Platformy sociálnych médií:  Keď naša webová stránka používa sociálne pluginy týchto spoločností (napríklad tlačidlá „To sa mi páči“ a „Zdieľať“). Tieto ďalšie subjekty môžu zhromažďovať a používať osobné údaje o Vašej návšteve našej stránky alebo aplikácií. Ak si prezeráte naše webové stránky alebo obsah našich aplikácií, osobné údaje, ktoré zhromažďujú, môžu byť prepojené s Vaším účtom na ich stránkach. Viac informácií o tom, ako tieto subjekty používajú osobné údaje, nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov.
 4. Príjemcovia právnych informácií:  Ak sme zo zákona povinní zverejniť Vaše osobné údaje (napríklad vládnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní) alebo ak je zverejnenie nevyhnutné na ochranu našich práv alebo práv našich zamestnancov, zákazníkov alebo iných tretích strán.

S výnimkou vyššie uvedených prípadov nebudeme Vaše osobné údaje nikdy zdieľať, predávať ani prenajímať žiadnej tretej strane bez toho, aby sme Vás o tom informovali a prípadne získali Váš súhlas.

9. Medzinárodné zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu používať, uchovávať a/alebo k nim mať prístup zamestnanci so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Spojeného kráľovstva, ktorí pracujú pre nás, iných členov našej skupiny alebo dôveryhodné tretie strany.

Ak poskytneme akékoľvek Vaše osobné údaje takýmto členom našej skupiny mimo EHP a Spojeného kráľovstva alebo dôveryhodným tretím stranám, prijmeme primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že príjemca bude Vaše osobné údaje primerane chrániť, ako napríklad:

 1. zabezpečenie toho, aby Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti v prípade prenosov mimo EHP alebo vláda Spojeného kráľovstva v prípade prenosov mimo Spojeného kráľovstva;
 2. zavedenie štandardných vzorových zmluvných dojednaní s príjemcom, ktoré schválila Európska komisia (alebo vláda Spojeného kráľovstva v prípade prevodov mimo Spojeného kráľovstva v príslušnom čase);
 3. akýkoľvek iný ochranný mechanizmus povolený zákonom.

10. Ako chránime osobné údaje

Chápeme, že bezpečnosť Vašich osobných údajov je dôležitá. Vyvíjame maximálne úsilie na ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím, zásahom, stratou, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením. Zaviedli sme niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré pomáhajú chrániť Vaše osobné údaje, a od dôveryhodných tretích strán, ktoré pre nás spracúvajú Vaše osobné údaje, vyžadujeme, aby postupovali rovnako. Zavádzame napríklad kontroly prístupu, používame firewally a zabezpečené servery a šifrujeme osobné údaje.

Počas poskytovania Vašich osobných údajov nám môžu byť Vaše osobné údaje prenášané cez internet. Hoci vynakladáme maximálne úsilie na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Preto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov prenášaných na naše webové stránky a že každý takýto prenos je na Vaše vlastné riziko. Po prijatí Vašich osobných údajov použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim.

Ak sme vám poskytli alebo ak ste si zvolili heslo, ktoré vám umožňuje prístup k Vášmu online účtu, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla.

11. Ako dlho uchovávame osobné údaje

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba, počas ktorej uchovávame osobné údaje, závisí od účelu, na ktorý ich zhromažďujeme a používame, od trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami a/alebo od doby potrebnej na dodržiavanie platných zákonov a predpisov, ako aj na určenie, výkon alebo obhajobu našich zákonných práv.

Ak sa u nás napríklad zaregistrujete na webinár, uchováme osobné údaje súvisiace s Vaším nákupom alebo registráciou, aby sme mohli plniť konkrétnu zmluvu, ktorú ste uzavreli. Osobné údaje potom uchováme po určitú dobu, aby sme mohli riešiť alebo reagovať na akékoľvek sťažnosti, otázky alebo obavy týkajúce sa nákupu alebo registrácie.

12. Vaša práva

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, máte podľa platných zákonov nárok na niekoľko práv a môžete ich kedykoľvek uplatniť. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv a ich význam pre Vás. Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete tu

Zvážime všetky takéto žiadosti a v súlade s platnými zákonmi poskytneme odpoveď v primeranej lehote alebo v lehote stanovenej zákonom. Upozorňujeme však, že za určitých okolností sa môžeme spoliehať na určité výnimky, aby sme vyhoveli Vašim požiadavkám, napríklad ak musíme informácie naďalej používať na splnenie našich zákonných povinností alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa uplatní výnimka, oznámime Vám to pri odpovedi na Vašu žiadosť.

Predtým, ako odpovieme na niektorú z Vašich žiadostí, môžeme Vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie potrebné na potvrdenie Vašej totožnosti.

Právo na informácie

Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje. Preto Vám poskytujeme informácie uvedené v tomto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom a ich opravu

Máte právo kedykoľvek získať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás uchovávame, a opraviť, aktualizovať alebo doplniť ich. Chápeme dôležitosť tohto práva a ak ho chcete uplatniť, kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu .

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak: 

 1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali; alebo
 2. odvoláte svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, a neexistuje žiadny iný právny základ na spracovanie týchto osobných údajov; alebo
 3. namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo
 4. namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely sledovania oprávnených záujmov spoločnosti Danone (napríklad na zlepšenie používateľského zážitku na webovej stránke); alebo
 5. osobné údaje sa nespracúvajú zákonným spôsobom; alebo
 6. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa dodržali právne predpisy.

Ak si želáte vymazať svoje osobné údaje, ktoré uchovávame, kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu a my podnikneme primerané kroky, aby sme Vašej žiadosti vyhoveli v súlade s požiadavkami právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

Ak osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, už nie sú potrebné na žiadny účel a nie sme právne povinní ich uchovávať, urobíme všetko pre to, aby sme ich vymazali, zničili alebo trvalo anonymizovali.

Právo vzniesť námietku

Za určitých okolností máte právo namietať proti určitým typom spracovania z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak je takéto spracovanie založené na našom alebo cudzom oprávnenom záujme. Ak toto právo využijete, prestaneme používať Vaše osobné údaje na tento účel, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami. Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (napríklad kliknutím na odkaz na odhlásenie v našich e-mailoch). 

Právo odvolať súhlas

Ak sa pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoliehame na Váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov, ak:

 1. sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, nie sú presné; alebo
 2. domnievate sa, že osobné údaje sa nespracúvajú zákonne, ale namiesto vymazania osobných údajov by ste uprednostnili, aby sme ich spracúvanie obmedzili; alebo
 3. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich získali, ale Vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo
 4. ste vzniesli námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a čakáte na overenie, či Vaše záujmy súvisiace s touto námietkou prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov

Vaše osobné údaje sú prenosné. To znamená, že sa môže prenášať, kopírovať alebo prenášať elektronicky. Toto právo sa však vzťahuje len na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v prípade, že spracovanie:

 1. je založená na Vašom súhlase alebo je určená na účely plnenia zmluvy;
 2. sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že sme nedodržali požiadavky na ochranu údajov alebo súkromia, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov. Dozorný orgán je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov; viz  https://dataprotection.gov.sk/uoou/

13. Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej  stránky tu  alebo nám napíšte na adresu Danone s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, alebo u nášho úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom kontaktného formulára tu , napokon môžete kontaktovať nášeho úradníka pre ochranu údajov  e-mailom na adrese  dpo.group@danone.com  alebo nám môžete napísať na adresu: Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

14. Zmeny v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať (napríklad v súlade so zmenami v zákonoch, našich postupoch, procedúrach a organizačných štruktúrach, požiadavkami uloženými alebo odporúčanými dozornými orgánmi alebo z iných dôvodov). Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, budú zverejnené na tejto stránke a budú účinné od dátumu ich vykonania. Ak to od nás vyžaduje zákon, budeme Vás informovať o všetkých zmenách. Často sa vracajte na stránku, aby ste videli všetky aktualizácie alebo zmeny v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov. 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 20. januára 2022.